• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.อรรถพร ลาวัณย์ประเสริฐ
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

วุฒิการศึกษา

    • -2557 : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • -2564 : วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
    • -2565 : ประกาศนียบัตร กระดูกหักในผู้สูงอายุและโรคกระดูกทางเมตะบอลิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ