• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ศุภวัฒน์ พันธุ์พิมานมาศ
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • - 2547-2554 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    • - 2554-2555 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
    • - 2555-2559 : ศัลศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี
    • - 2560-2562 : เวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม