• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา ประสาทจักษุ

 • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา เด็กและตาเข

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาประสาทจักษุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาประสาทจักษุ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา