• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ศูนย์สุขภาพผิว

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง), สถาบันโรคผิวหนัง, ประเทศไทย
    • - Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery, International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพผิว