• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วุฒิการศึกษา

    • - 2562 : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Global Health, Infectious Dis. Concentration) Emory University, United States
    • - 2555 : สมาคมโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • - 2550 : แพทย์ประจำบ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม