• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร
ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
    • - ภาพวินิจฉัยชั้นสูง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 – ปัจจุบัน
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย ปี 2562

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม