• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ภควัต ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางโภชนศาสตร์คลินิก

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ. 2554 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
    • - พ.ศ.2559 : วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
    • - พ.ศ.2562 : วุฒิบัตร โภชนศาสตร์คลินิก รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม