• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พิพิธ บุรัสการ
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดี

วุฒิการศึกษา

  • - ระดับปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ บัณฑิต: 2552 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • - Doctor of Philosophy (PhD): 2564 Tokyo Women’s Medical University Hospital, Tokyo, Japan
  • - แพทย์ใช้ทุน, เม.ย. 2552 – พ.ค. 2554 รพ.ค่ายสรุศักดิ์มนตรีลำปาง
  • - ศัลยแพทย์, ก.ค.2558 – ก.ย. 2559 รพ.ค่ายสรุศักดิ์มนตรีลำปาง
  • - อาจารย์ศัลยแพทย์, ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม