• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พิพิธ บุรัสการ
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดี

วุฒิการศึกษา

    • - 2546-2552 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2552-2554 : โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    • - 2554-2558 : ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม