• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พัทยา ตันธนาธิป
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง

วุฒิการศึกษา

    • - 2545 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2545-2548 : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
    • - 2548-2552 : ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
    • - 2552-2555 : ศัลกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม