• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • -แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • -วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง