• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-กระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2551 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2558 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2560 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ