• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปวัตน์ พื้นแสน
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วุฒิการศึกษา

    • - 2557 : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2561 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2561 : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    • - 2563 : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม