• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์และมารดาทารกในครรภ์

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
  • - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559
  • - อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
  • ผลงานทางวิชาการ
  • - ได้รับรางวัล ชนะเลิศบทความดีเด่น สาขา สูติศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง “ Prevention of Postpartum Hemorrhage with Oxytocin versus Ergometrine Plus Oxytocin in the third stage of labor ” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง