• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์และมารดาทารกในครรภ์

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2555
    • - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559
    • - อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง