• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ทินกฤต ศศิประภา
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ Interventional Cardiology

วุฒิการศึกษา

  • ระดับอุดมศึกษา ; คณะแพทยศาสตร์รพ.ศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • - พ.ศ. 2550-2556 เกียรตนิยมมอันดับ 1 และเหรียญทอง GPA 4.00
  • ระดับอนุปริญญา
  • - พ.ศ. 2556-2557 แพทยใช้ทุน รพ.ศรีนครินทร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
  • - พ.ศ. 2558-2560 วุฒิบัตรอารยุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์รพ.ศรีนครินทร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
  • - พ.ศ. 2560-2562 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • -พ.ศ.2562-2564 วุฒิบัตรต่อยอดสาขาหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานการศึกษาและการทำงาน
  • - พ.ศ.2562 ลำดับที่ 1 ในการสอบบอร์ดอายรุศาสตร์โรคหัวใจ ประจำ ปีการศกึษา 2562 โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  • - พ.ศ.2562 ลำดับที่ 1 ในการประกวด Case sharing ในงานประชุมประจำปีสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด
  • - พ.ศ.2563 ลำดับ ที่ 1 การประกวด Young investigator award โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  • - พ.ศ.2556 รางวัลบัณฑิตแพทย์ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
  • - พ.ศ.2555 รางวัล กัลปพฤกษ์สาขาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • - พ.ศ. 2550-2556 รางวัล คะแนนผลการเรียนอันดับหนึ่งระดับชั้นปีและรางวัลคะแนนอันดับหนึ่ง
  • - พ.ศ. 2550 ลำดับ ที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการสอบประเมินความรู้ความ สามารถขั้นตอนที่ 1 (National license 1) ได้คะแนน 80 % คดิเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.5 ในระดับประเทศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก