• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ทรงพล ฉันทโรจน์

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2556
    • - Neurology Intervention โรงพยาบาลรามาธิบดี (กำลังศึกษา)
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563
    • - รังสีร่วมรักษาระบบประสาท (กำลังศึกษา)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ