• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ตฤณ สุดประเสริฐ
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคเลือด

วุฒิการศึกษา

    • - 2542-2548 : แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2549-2550 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
    • - 2552-2555 : อายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2559-2561 : โลหิตวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม