• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.จตุพล คงถาวรสกุล
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2546 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2551 : คณะแพทยศาสตร์ สาขา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาตร์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • - พ.ศ.2553 : วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ