• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กันต์ โอโกโนกิ
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

  • - 2547-2553 : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • - 2553-2556 : อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่
  • - 2554-2557 : อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • - 2557-2559 : อนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • - 2559-2560 : อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม