• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.กวิน วงศ์ทองศรี
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกระดูกสาขา ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

วุฒิการศึกษา

    • - 2549-2555 : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2555-2558 : โรงพยาบาลชลประธาน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
    • - 2558-2562 : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2562-2563 : ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ