• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพ.สถิตย์ ทรัพย์ศิริชัยกุล
ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิการศึกษา

    • - 2529-2535 : ทันตกรรมแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2538-2539 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2539-2540 : ทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
    • - 2540-2541 : ทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม