• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพ.ชุมพล ชมะโชติ
ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

วุฒิการศึกษา

    • - ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2535
    • - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม