• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพญ.วรนันต์ วนานันต์
ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา

    • - 2552-2557 : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2559-2560 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2560-2562 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม