• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า
ศูนย์ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม

วุฒิการศึกษา

    • - 2551-2556 : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2559-2561 : ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ทันตกรรม