• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Diabetic & Endocrine Center_1920x660

ศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
(Diabetic & Endocrine Center)

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลนวเวช เป็นศูนย์เฉพาะทางที่ให้การบริบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) ที่ครบวงจร เน้นความสำคัญต่อการตั้งเป้าผลลัพธ์ในการรักษาร่วมกัน โดยให้บริการด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและการฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบที่ทันสมัย รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้มารับบริการและผู้สนใจทุกท่าน ทั้งตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวันของผู้ที่ได้รับการดูแลให้เหมาะสม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient center)

เรามีพันธกิจ ในการมอบความมั่นใจต่อผู้เป็นเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงผู้เป็นโรคไทรอยด์ หรือโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานสากล ด้วยทีมแพทย์ที่ครบวงจร พร้อมทีมงานวิทยากรเบาหวานที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างความคุ้มค่า และคุณภาพชีวิตที่ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายการรักษา

โดยมีวิสัยทัศน์ ที่จะทำให้ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์เฉพาะทางในระดับชั้นนำ ที่มีระบบจัดการที่มีคุณภาพทั้งด้านเวชบริบาลและวิชาการ ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Diabetic & Endocrine Center_600x400

ศักยภาพในการรักษา

  1. คัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษา กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่เป็นเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคต่อมไร้ท่อ และโรคหรือภาวะที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟู โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยแนวทางการรักษาตามมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้อย่างทันสมัย
  2. เน้นการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น และอยู่อย่างสุขสบาย
  3. จัดระบบ เวลา และสถานที่ อำนวยความสะดวกสบาย แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการ ให้ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง อย่างครบวงจรแบบบูรณาการ
  4. จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ญาติ และผู้สนใจ ได้รับความรู้โรคเบาหวาน หรือโรคที่น่าสนใจอื่น ที่สามารถนำไปปฏิบัติ จากทีมงานวิทยากรที่ชำนาญการ
  5. จัดระบบการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในการติดตาม รับฟัง แก้ไขปัญหา และการรักษา เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความมั่นใจ แก่ผู้รับการดูแล บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  6. สนับสนุน เพิ่มพูน พัฒนา และเผยแพร่ ความรู้ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อเนื่อง แก่ทีมงาน ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการที่ทันยุค

  1. ทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ที่มีประสบการณ์สูงร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด อายุรแพทย์ระบบประสาทสมองส่วนกลาง อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ เป็นต้น ร่วมกันเป็นทีมงานดูแลรักษาตามความเหมาะสม
  2. ทีมให้ความรู้โรคเบาหวาน ที่ผ่านหลักสูตรอบรมวิทยากรเบาหวาน
   2.1 แพทย์เบาหวาน ประเมินโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน การให้ความรู้เรื่องโรค การวางแผนการรักษาและเป้าหมาย การพิจารณาการรักษา
   2.2 พยาบาลวิทยากรเบาหวาน ให้ความรู้โรคเบาหวาน การดูแลตนเอง การตรวจน้ำตาลที่บ้าน การฉีดยา เป็นต้น
   2.3 นักโภชนาการ แนะนำการควบคุมรักษาด้วยอาหารแต่ละบุคคลตามสภาพโรค
   2.4 เภสัชกร ติดตามการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา การแพ้ยา การดูแลคุณภาพยา การออกฤทธิ์ของยา ปฏิกิริยาของยาต่อยา และยาต่ออาหาร เป็นต้น
   2.5 นักกายภาพบำบัด แนะนำการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย การยืดหยุ่น การฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อเป็นต้น
  3. ห้องปฏิบัติการและทีมงาน ที่ผ่านการรับรองคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

  1. ประเมินปัจจัยเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มอาการเมตะบอลิก (metabolic syndrome) กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases) โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาวะไขมันผิดปกติ โรคหลอดเลือดแดงตีบ (atherosclerosis) โรคไทรอยด์ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น
  2. วางแผนดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟู โดยมีเกณฑ์เป้าหมายการรักษาที่ชัดเจนที่ยอมรับจากผู้ที่รับการรักษา
   2.1 ป้องกันหรือชะลอ การเป็นโรคเบาหวาน (การป้องกันปฐมภูมิ)
   2.2 ดูแลรักษาไขมันในเลือดผิดปกติ ตลอดจนไขมันจับเกาะที่ตับ
   2.3 ป้องกันหรือชะลอ โรคแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแดงตีบ (Atherosclerosis)
   2.4 รักษาเบาหวาน ให้ได้เป้าหมาย เพื่อชะลอ หรือป้องกันโรคแทรกซ้อน (การป้องกันทุติยภูมิ)
   2.5 การตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
   2.6 การรักษาเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน ประคับประคองให้นานที่สุด
   2.7 ดูแลรักษาภาวะเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ
   2.8 คลินิกโรคอ้วน เพื่อชะลอ หรือป้องกัน โรคแทรกซ้อน และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   2.9 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases หรือ NCDs)
   2.10 คลินิกไทรอยด์ รักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ (ทำงานมากเกินไป) ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ กลับสู่ปกติ คอพอก ไทรอยด์โตเป็นก้อน มะเร็งไทรอยด์ ไทรอยด์อักเสบ
   2.11 โรคของต่อมหมวกไต (Diseases of Adrenal gland)
   2.12 โรคของต่อมใต้สมอง (Pituitary diseases)
   2.13 การตรวจฮอร์โมนเพศชาย ความผิดปกติในสมดุลของฮอร์โมนเพศ
   2.14 การตรวจระดับวิตามินดี แคลเซียม และกระดูกพรุน โรคต่อมพาราไทรอยด์
   2.15 ภาวะนมโตผู้ชาย (Gynecomastia) ภาวะน้ำนมไหลผิดปกติในผู้หญิง (Galactorrhea)
   2.16 ความผิดปกติในการเจริญเติบโต
   2.17 ความผิดปกติในสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
   2.18 ความดันโลหิตสูงในวัยรุ่นและในผู้ใหญ่อายุไม่มาก
  3. การดูแลในการคัดกรอง ป้องกัน วินิจฉัย และรักษา โรคแทรกซ้อนต่างๆของเบาหวานอย่างเป็นระบบ
   3.1 การฉีดวัคซีนประจำปี
   3.2 การตรวจตา
   3.3 การตรวจสุขภาพฟัน
   3.4 การตรวจเท้า และการดูแลสุขภาพเท้า
   3.5 การรักษาแผลเบาหวานด้วยวิธีต่างๆ
   3.6 การประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงและการไหลเวียนเลือด
   3.7 การประเมินด้านสมองในเบาหวาน
   3.8 การประเมินสภาพจิตใจ และภาวะซึมเศร้า

ห้องปฏิบัติการและทีมงาน ที่ผ่านการรับรองคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง