• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
navavej_web_banner_Eye_Center_1920x660

ศูนย์ตา
(Eye Center)

เพราะดวงตาและการมองเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ศูนย์ตา โรงพยาบาลนวเวชจึงพร้อมดูแลและ เอาใจใส่ดวงตาของท่านและบุคคลที่ท่านรักโดยสหสาขาวิชาชีพแบบครบวงจร ทีมแพทย์และบุคลากรด้านจักษุ ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาตาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ ได้รับการรักษาในระยะยาวตรงตามมาตรฐานและได้รับการ รักษาที่มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เวลาทำการ
  เปิดให้บริการ วันอาทิตย์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
  เปิดให้บริการ วันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.

navavej_web_banner_Eye_Center_600x400

บริการของเรา


 • สายตาผิดปกติ
 • โรคตาบอดสี
 • โรคต้อหิน
 • เบาหวานขึ้นจอตา
 • โรคตาอื่นๆ โดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ


 • การวัดระดับความสามารถในการมองเห็น
 • การวัดค่าความดันภายในลูกตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • การวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ
 • การวัดค่าความหนากระจกตาอัตโนมัติ
 • การถ่ายภาพจอประสาทตา
 • การวิเคราะห์โรคต้อหินและชั้นจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
 • การวัดลานสายตา
 • การวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา พร้อมภาพถ่ายตัดขวางลูกตา


 • เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา รวมถึงโรคที่จุดรับภาพชัดและโรคอื่นของจอตา
 • เลเซอร์รักษาภาวะมุมตาแคบ
 • เลเซอร์รักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก
 • การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • การผ่าตัดจอตา
 • การผ่าตัดตาชนิดอื่นๆ

ศักยภาพในการรักษา

อุปกรณ์ตรวจตา (Eye Examination Equipments)
 • SL 220: กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • VISUREF 100: เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาระบบอัตโนมัติ
 • VISUPLAN 500: เครื่องวัดค่าความดันภายในลูกตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • VISUCAM 524: กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจจอประสาทตาโดยการฉีดสี
 • IOLMaster 700: เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา พร้อมภาพถ่ายตัดขวางลูกตา
 • Cirrus HD-OCT 5000: เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและชั้นจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน รวมถึงช่องหน้าลูกตา มุมตาและความหนากระจกตา โดยมีซอฟต์แวร์ Wide field map (PanoMap™) แสดงผลข้อมูลที่ตรวจได้ และซอฟต์แวร์ Guided Progression Analysis (GPA™) ที่ช่วยประเมินการเปลี่ยน แปลงของเส้นใยประสาทตาและขั้วประสาทตา ช่วยในการติดตามโรคต้อหินในระยะยาว
 • HFA3 model 850: เครื่องวัดลานสายตาและความผิดปกติของการมองเห็นแบบอัตโนมัติ ตรวจความ ผิดปกติของเส้นใยประสาทตาและขั้วประสาทตา รวมถึงติดตามการแย่ลงของโรคและประสิทธิภาพ ของการรักษา ภาวะที่ต้องตรวจลานสายตา ได้แก่ โรคต้อหิน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง (Pituitary gland disorders) โรคของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เนื้องอกในสมองซึ่งอาจกดทับระบบประสาทส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการมองเห็น โรคหลอดเลือดสมอง
อุปกรณ์ตรวจตา (Eye Examination Equipments)
 • VISULUS YAG III: เลเซอร์รักษาโรคต้อหิน มุมตาแคบและภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก
 • VISALIS V500: เครื่องผ่าตัดต้อกระจกและน้ำวุ้นตา
 • VISULAS 532s: เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นจอตาและโรคต้อหิน

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความที่เกี่ยวข้อง