• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999

หัวใจหลักของทุกชุมชนคือการเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพราะสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคน ย่อมหมายถึงชุมชนที่แข็งแรง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นคือการมีสุขภาพกายและใจที่ดี รวมถึงการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เราจึงเตรียมบริการทางการแพทย์ครอบคลุม 19 ศูนย์การรักษา ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้รับบริการ