เกี่ยวกับเรา

เนื่องด้วย การเติบโตทางด้านเฮล์ทแคร์ในประเทศไทย และปัจจัยหนุนจากภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ดังนี้โรงพยาบาลนวเวชจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการรักษาพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ บุคลากร และการรักษาป้องกันโรคต่างๆให้ได้มาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลนวเวชเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 จะแล้วเสร็จและเปิดบริการได้ภายในปลายปี 2562  ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออกบนถนนรัชดารามอินทรา โดยพื้นที่มีความพร้อมทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์ ซึ่งเชื่อมการเดินทางในแนวเหนือใต้ และมีโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมรถไฟฟ้าแนวสายตะวันออก 5 สาย ทําให้การเดินทางภายในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลนวเวชจะเปิดให้บริการทางด้านสุขภาพกับประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของชาติในการก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน โรงพยาบาลมีเป้าหมายในการดําเนินการโดยการมุ่งเน้นการสร้างระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกเชื้อชาติได้รับการบริการที่รับรู้ได้ถึงความคุ้มค่า ความปลอดภัย  และความพึงพอใจ โดยเรามุ่งเน้นบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสนับสนุนที่มีสมรรถนะในด้านความรู้ทางคลินิก และเทคโนโลยีตลอดจนด้านบริการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับบรรยากาศ อาคารสถานที่ ความปลอดภัย การสร้างความสะดวกสบาย ส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพ ความสะอาด อีกทั้งด้านการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากสถาบันภายในประเทศและสถาบันในระดับสากล