• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
01 มิถุนายน, 2022
วิดีโอความรู้สุขภาพ

สุขภาพหัวใจที่ดี เป็นเรื่องที่ควรดูแลใส่ใจ

การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่ควรดูแลใส่ใจ เราควรป้องกันดูแลรักษาไม่ให้เกิดโรคหัวใจอย่างไร โดยพญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ