• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
19 กุมภาพันธ์, 2022
บทความสุขภาพ

การวัดระดับเชาวน์ปัญญาในเด็ก (IQ)

ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ย่อมาจาก Intelligence Quotient ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคนในระดับอายุเดียวกันรวมทั้งวิธีการคิด วิธีการทำงาน ความผิดปกติ หรือความสามารถที่โดดเด่นในการทำงานของสมอง และช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยติดตามอาการโรคทางพัฒนาการและจิตเวช เช่น พัฒนาการช้า พูดช้า ออทิสติก ปัญหาการเรียน สมาธิสั้น เป็นต้น

ทาง รพ.นวเวช ได้นำแบบทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาสำหรับเด็ก มาให้บริการเช่น แบบทดสอบ  WISC-V, STANFORD-BINET (SB5), MULLEN SCALES OF EARLY LEARNING

ตัวอย่างเช่น  Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V)

WISC-V เป็นแบบทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล และโรงเรียนในหลายประเทศ ซึ่งสามารถวัดระดับเชาวน์ปัญญาในเด็กและวัยรุ่นได้ตั้งแต่อายุ 6-16 ปี ในการทดสอบจะทำโดยผู้ทดสอบซึ่งมักเป็นนักจิตวิทยา ในห้องที่เหมาะสม อากาศถ่ายเท อากาศภายในห้องไม่ร้อนหรือไม่เย็นเกินไป และไม่มีเสียงดังหรือบุคคลภายนอกรบกวน โดยที่ผู้ทดสอบจะทำความคุ้นเคยกับเด็กไปพร้อมๆ กับการพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูล

แบบทดสอบ WISC- V แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

  • ด้านภาษา และด้านการปฏิบัติ โดย ด้านภาษา หรือ Verbal Test เป็นแบบทดสอบย่อยที่วัดความสามารถที่ต้องใช้การสื่อสารคำพูด ทักษะการใช้ภาษารวมถึงการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ยิน ตัวอย่างของแบบทดสอบด้านภาษา เช่น ความรู้ทั่วไป
  • ด้านการปฏิบัติ หรือ Performance Test เป็นแบบทดสอบย่อยที่วัดความสามารถในการรับรู้สิ่งที่มองเห็น ลงมือทำตามคำสั่งเพื่อแก้ปัญหา ตัวอย่างของแบบทดสอบด้านการปฏิบัติ เช่น หาส่วนหายไปจากภาพ เรียงลำดับภาพตามเหตุการณ์ การต่อชิ้นส่วน และการต่อลูกบาศก์ตามแบบ เป็นต้น โดยจะใช้เวลาทั้งกระบวนการทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

 

แบบทดสอบ WISC- V จะให้ผลการทดสอบออกมาเป็นค่าระดับเชาวน์ปัญญารวม หรือ ค่า IQ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งความสามารถทางเชาวน์ปัญญาออกเป็นด้านภาษา และด้านการปฏิบัติ โดยสามารถทราบรายละเอียดจุดเด่นจุดด้อยของความสามารถด้านต่างๆ ได้ด้วย

สำหรับค่า IQ นั้น โดยปกติจะอยู่ที่ช่วง 90-109 ถ้าคะแนนที่มีระดับ IQ สูงกว่า 109 จัดว่าเชาวน์ปัญญาฉลาดกว่าเกณฑ์ปกติทั่วไป แต่ในทางกลับกันคะแนนที่มี IQ ต่ำกว่า 90 แสดงถึงเชาวน์ปัญญาที่ด้อยกว่าเกณฑ์ปกติทั่วไป

นอกจากนี้ในแง่ของพัฒนาการพบว่าเด็ก 5 ขวบปีแรก จะมีพัฒนาการด้านเชาวน์ปัญญาที่เร็วมาก หลังจากนั้นพัฒนาการค่อยๆ พัฒนาจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงที่ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาพัฒนาได้ถึงจุดสูงสุด และจะคงที่อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งวัยสูงอายุเชาวน์ปัญญาจึงค่อยๆ ลดลงตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อย่างไรก็ตามอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับเชาวน์ปัญญานั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการฝึกฝนด้วย กล่าวคือ คนที่ใช้สมองในการคิดอยู่เสมอการลดลงของ IQ จะช้ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดนัก

 

โรงพยาบาลนวเวช ได้นำแบบทดสอบ IQ ด้วยการประเมินมาตรฐาน WISC- V มาบริการวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาสำหรับเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุ 6-16 ปี ในกรณีที่ต้องการรับคำปรึกษาและส่งเสริมพัฒนาการ ท่านสามารถนำบุตรหลานของท่าน เข้ารับคำปรึกษาและทดสอบ IQ โดยติดต่อสอบถาม และนัดเวลาทดสอบได้ที่

 

พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว

กุมารแพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์สุขภาพเด็ก  โรงพยาบาลนวเวช

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center)  รพ.นวเวช