• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
03 ธันวาคม, 2021
บทความสุขภาพ

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาการแสดงไม่ชัดเจน  นอกจากนี้โรคบางโรคอาจไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเลย  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอดเลือด โรคไตเสื่อมในระยะเริ่มต้น โรคตับอักเสบ  โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

 

เพราะฉะนั้น การตรวจสุขภาพจึงช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคบางโรคได้ในในระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้

 

การตรวจสุขภาพประจำปีสามารถตรวจได้ทุกวัย โดยแบ่งได้ 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุ

1. วัยเด็ก จะเน้นไปทางการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตลอดจนการฉีดวัคซีนซึ่งจะประเมินโดยกุมารแพทย์

2. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์  สำหรับการตรวจสุขภาพกับสูตินรีแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของแม่ และทารกในครรภ์ให้แข็งแรงจนกระทั่งถึงเวลาคลอด

3. วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่  การตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มวัยทำงาน คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี จะเป็นการตรวจสภาพของร่างกายเพื่อค้นหาโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย จะแบ่งประเภทการตรวจเป็น2 กลุ่ม

3.1 การตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อค้นหาโรคที่เกิดขึ้นที่ยังไม่แสดงอาการ โดยขั้นตอนการตรวจสุขภาพนั้น ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดชีพจร การวัดอัตราการหายใจ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก การตรวจเลือด (ได้แก่ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต การทำงานของตับ เป็นต้น) การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจสุขภาพแล้ว ยังครอบคลุมถึงการแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลด้วย

3.2 การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจตามปัจจัยเสี่ยง   การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ  เพื่อหาโรคที่มีโอกาสเกิดได้มากกว่าบุคคลทั่วไปเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

– ประวัติทางสุขภาพในอดีต

– ประเภทของงานและลักษณะงานที่ทำ

– โรคประจำตัวในครอบครัว

– โรคมะเร็งในครอบครัว   โดยการตรวจจะใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น  การตรวจคัดกรองมะเร็ง อัลตร้าซาวน์,ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้, CT scan , MRI,แมมโมแกรม ,การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน เป็นต้น

 

4.การตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากมี การทำงานของร่างกาย อวัยวะต่างๆในร่างกายมีเสื่อมถอยลงไป

 

นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อค้นหาโรคที่ยังไม่แสดงอาการหรือติดตามความเสื่อมถอยของอวัยวะนั้นๆอีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการตรวจตาและตรวจการได้ยินเพิ่มเติมอีกด้วย

สนับสนุนข้อมูลโดย

นพ.วีรยุทธ ตะโนรี  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฎิบัติทั่วไป