• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

การฝึกหายใจ Breathing Exercise

ประโยชน์ของการฝึกการหายใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด เรามาลดอาการเหนื่อยและหายใจลำบาก ด้วยการการฝึกการหายใจที่ถูกวิธีกัน เพราะการหายใจที่ถูกวิธีนั้น จะช่วยให้กล้ามเนื้อกะบังลมแข็งแรง ป้องกันปอดแฟบ ลดโอกาสเสมหะคั่งค้างและการติดเชื้อแทรกซ้อนได้