• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
04 สิงหาคม, 2021
บทความสุขภาพ

การหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19

การหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 (COVID-19 Antibody Level Test) คืออะไร?

เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในส่วนของ spike protein (S protein) ซึ่งเป็นส่วนของเชื้อไวรัสที่ทำหน้าที่นำเชื้อเข้าสู่เซลล์ ทำให้เกิดการติดเชื้อตามมา และเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายตามหลังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

การตรวจนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง?
– ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 4 สัปดาห์
– ผู้ที่สงสัยว่าอาจเคยติดเชื้อ SARS-Cov-2 และต้องการทราบว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบมาแล้วอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

 

ผลการตรวจภูมิตอบสนองหลังติดเชื้อ SAR-CoV-2 หรือหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– กรณีผลการตรวจเป็น positive หมายความว่าตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV-2 แต่ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านจะไม่ติดเชื้อในภายหลัง และไม่สามารถบอกได้ว่าภูมิตอบสนองจะอยู่ได้นานเพียงใด
– กรณีผลการตรวจเป็น negative หลังจากได้รับวัคซีนครบแล้ว อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ตรวจเลือดก่อนการสร้างภูมิตอบสนอง เป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล

 

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 และมีการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว ระดับภูมิคุ้มกันจะลดลงเรื่อย ๆ จึงมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีก และสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ