• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา VISUPLAN 500

เครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบไม่สัมผัส (Non-contact system) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันภายในลูกตาของผู้ป่วยโดยใช้ระบบลมเป่า (airpuff)