• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา

เป็นเครื่องสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วย เพื่อค้นหาความผิดปกติของเส้นเลือดจอประสาทตาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ใช้ระยะเวลารวดเร็วสะดวกต่อผู้ป่วย

  • สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาของคนไข้โดยไม่ต้องขยายม่านตา แม้รูม่านตาแคบประมาณ 4 mm. หรือ 3.3 mm.
  • สามารถถ่ายภาพฉีดสี (FA), ถ่ายภาพและดูภาพเป็น 3 มิติ
  • ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคทางจอตา และใช้เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมาก เช่น การตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา