• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย Seca mBCA525
  • วัดองค์ประกอบในร่างกาย เพื่อเปรียบเทียบมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันในร่างกาย
  • วินิจฉัยโรคอ้วน
  • เพื่อการควบคุมน้ำหนักกับน้ำหนักที่แนะนำ มวลกล้ามเนื้อและมวลไขมัน
  • เพื่อสำหรับวางแผนการออกกำลังกายตามแคลอรี่