• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
Intelect Neo Therapy System

ประกอบด้วย 3 เครื่องดังนี้

  • เครื่องที่ให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์

เพื่อบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยี่อที่ได้รับบาดเจ็บ เพิ่มการไหลเวียนเลือด และเพิ่มความยืดหยุ่นให้เนื้อเยื่อ

  • เครื่องที่ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อป้องกันการฝ่อลีบ ช่วยการเรียนรู้ใหม่ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวด ทั้งในระยะเฉียบพลันหรือระยะเรื้อรัง

  • เครื่องที่ให้การรักษาด้วยลำแสงเลเซอร์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บและบรรเทาอาการปวด