• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวัดประเมินสัญญาณชีพ Spot Vital sign: EarlyVue VS30

เป็นเครื่องสำหรับใช้คัดกรอง ผู้ป่วย  

  • สามารถ Identify ผู้ป่วยก่อนเริ่มคัดกรอง โดยการสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ ป้องกันการ Identify ผิดพลาด และสามารถทวนสอบผู้ให้บริการคัดกรองได้โดยผู้คัดกรอง Identify ด้วย สแกนบาร์โค้ด เช่นกัน
  • สามารถวิเคราะห์สภาวะผู้ป่วยได้ทันที (EWS) โดยใช้ข้อมูลสัญญาณชีพที่วัดได้
  • เชื่อมต่อกับระบบ HIS ป้อนข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงมีระบบ Alarm เมื่อพบความผิดปกติของสัญญานชีพ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลในเวลาและหน่วยงานที่เหมาะสม ปลอดภัย