• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาและโรคต้อหิน

ผู้ป่วยได้รับการตรวจโรคต้อหินในระยะเริ่มต้น สามารถติดตามผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินได้แม่นยำมากขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการตรวจประเมินโรคจอประสาทตาเสื่อม และติดตามผลการรักษาโรคทางจอประสาทตาอย่างใกล้ชิด

  • สามารถคำนวณความหนาของชั้น Epithelium
  • แสดงภาพ 3 D
  • บันทึกภาพแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้