• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องEMG

การตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า

  1. การตรวจการนำกระแสประสาทไฟฟ้า nerve conduction study
  2. การตรวจไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ needle EMG ( electromyography) เป็นการตรวจกระแสไฟฟ้าในเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง
  • เพื่อวินิจฉัยโรค
  • ตรวจการทำงานผิดปกติของเส้นประสาทสมองที่7
  • ตรวจการทำงานผิดปกติของเซลล์ประสาทสั่งการในไขสันหลัง
  • ตรวจหาความผิดปกติของรากประสาทไขสันหลัง
  • ตรวจการทำงานผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายที่ทำให้เกิดอาการชา
  • ตรวจการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อ