• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่อง EST : T2100-ST2

เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจเช็คสมรรภาพหัวใจ เพื่อดูการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือขณะวิ่งสายพาน  ใช้ร่วมกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อตรวจหาภาวะขาดเลือดที่ซ่อนอยู่ มีความปลอดภัยสูง