• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิด
  • เป็นหลอด LED ป้องกันความร้อน มีความปลอดภัยต่อทารก 
  • ลดระยะเวลาในการส่องไฟ จากเครื่องมีคลื่นแสงที่มีประสิทธิภาพ 
  • เครื่องสามารถปรับระดับแสงได้ 5 ระดับ ตามระดับ Bilirubin ในเลือดของทารก
  • เครื่องสามารถปรับเป็นแสงสีขาวได้โดยไม่ต้องเมื่อให้การพยาบาล ทำให้ทารกได้รับการส่องไฟอย่างต่อเนื่อง และพยาบาลสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ