• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย หรือ Body Composition Analyzer เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ไขมัน และ น้ำ ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย โดยใช้หลักการ BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

  • ประเมินสัดส่วนของร่างกาย ทำให้สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 
  • ช่วยให้ทราบความสมดุลและความแข็งแรงของร่างกาย
  • ช่วยในการประเมินภาวะโภชนาการของร่างกายได้
  • ทำให้เราทราบถึงปริมาณไขมันที่แน่นอนในร่างกายของเรา
  • สามารถวางแผนดูแลสุขภาพ และวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น