• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ระบบการขนส่งยา / เวชภัณฑ์ / สิ่งส่งตรวจ
  • ช่วยให้ประหยัดแรงงาน เวลา และทรัพยากรบุคคล 
  • ช่วยในการบริการผู้ป่วยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น