• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
การตรวจวิเคราะห์ ระบบทางเดินปัสสาวะหรือการตรวจยูโรพลศาสตร์

เป็นการตรวจสมรรถภาพของกระเพาะปัสสาวะ ด้วยการจำลองการทำงานของกระเพาะปัสสาวะด้วยการใส่น้ำ เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ จนเต็ม กระเพาะปัสสาวะแล้วให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะออกมา ซึ่งก็คือการทดสอบว่า กระเพาะปัสสาวะจะเก็บกักปัสสาวะอย่างไรและกระเพาะปัสสาวะจะขับถ่าย ปัสสาวะออกมาอย่างไรในระหว่างนั้นจะทำการวัดแรงดันของกระเพาะปัสสาวะวัดแรงดัน  ในทวารหนักวัดอตัราการไหลของปัสสาวะ

ประโยชน์จากการตรวจ

  1.  ตรวจหาความผิดปกติของการไหลของปัสาวะ อาจเกิดจากความเสื่อมหรือ มีการอุดกั้นทางออกของปัสาวะ
  2.  แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ
  3.  แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนัก
  4.  สามารถมองเห็นภาพเคลื่อนไหวการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะกรณีที่ใช้การตรวจแบบ Video Urodynamic
  5.  สามารถบ่งชี้อาการของโรคได้จากลักษณะของกราฟ ว่ามีท่อปัสสาวะตีบ หรือมีความพิการจากระบบประสาท
  6.  บอกความรุนแรงของอาการผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม
  7.  ติดตามผลการรักษาได้ โดยทำการเปรียบเทียบผลการรักษาก่อนและหลัง